Turneringsreglement

Reglementerne i fuld længe kan i finde via disse links:
Turneringsreglement – Bredde      Turneringsreglemen Liga      Kortbane

En stor del af turneringsreglementet er henvendt klubberne og måske lidt “nice to know” for os dommere.

Nedenfor finder i udvalgte punkter der henvender sig mere direkte til os bredde-dommere.

OBS: Nedenstående er udpluk og KAN ALDRIG ERSTATTE DEN FULDE TEKST

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker

1.5
Turneringskampe, såvel som enkeltkampe ved stævner, skal spilles efter det internationale håndboldforbunds spilleregler med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF.

Dog med følgende ændringer:

Det er tilladt:
a. At anvende maksimalt 12 spillere på et hold. Se dog særregler for U-6 til og med U-10 **
b. At have holdofficials trøjer, der kan være i konflikt med modstanderholdets markspillere. **
c. Umiddelbart at deltage i spillet igen efter modtagelse af behandling på banen. **
d. Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af tørklæde/pandebeskyttelse eller hjelm (sidstnævnte gælder kun for målvogtere). For samtlige kategorier gælder særlige forholdsregler for udformning. Se DHF´s hjemmeside. Bemærk: Indtil andet vedtages, må markspillere uden forudgående dispensation, spille med pandebeskyttelse, ligesom målvogtere uden forudgående dispensation, må spille med enten pandebeskyttelse eller hjelm. **
e. At anvende ansigtsmaske mod forudgående indhentelse af dispensation hos administrerende distriktsforbund/region, der skal sikre, at masken ikke er til fare for spillets parter.
f. For seniorspillere samt spillere i ungdomsrækkerne uden dispensation at benytte næseskinne og knæskinne. Der må ikke være skarpe kanter, der kan være til fare for med – og modspillere. Dommerne træffer den endelige afgørelse på stedet om hvorvidt udstyret er i forsvarligt stand. **
g. At alle spillere, der fungerer som målmænd på samme hold, ikke skal bære ens trøjefarve. **
h. Alle holdofficials at nedlægge protest. **
i.
Alle spilletrøjer skal som minimum bære rygnummer nummereret fra 1-99 og samme nummer må ikke optræde hos mere end en spiller på holdkortet.

Reglen om nummer på forsiden af spilletrøjen, gælder kun for 2. og 3. division senior og U-16 og U-18 1. division før ombrydning/U-16 og U-18 ungdomsligaer efter ombrydning. **

Det er ikke tilladt:

j.
At anvende sort trøjefarve – den sorte trøjefarve er forbeholdt dommerne. **

k. At bruge en ekstra markspiller på banen, uden anvendelse af målmandstrøje. **
Undtagelser:
l. Reglen om at vise det blå kort til en diskvalificeret spiller, gælder ikke.
m. Alle diskvalifikationer (dog ikke for 3. gangs udvisning) skal altid indberettes. **
n. Regler om tvungen time-out ved udvisning gælder kun i Liga og 1.division samt op/nedspillet hertil.
Reglerne om Team Time Out er kun gældende i slutkampene i op/nedspillet mellem 2. division og 1. division, samt i U-16 og U-18 Ligaen.

1.7
Er to foreningers spilledragter så ensartede, at det efter dommernes skøn må anses for vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, skifter udeholdet eller det i programmet sidstnævnte hold spilledragt under forudsætning af, at hjemmeholdet eller det i programmet førstnævnte hold stiller op i sin officielle anmeldte spilledragt 1.

1.9
I DHF’s og dettes distriktsforbunds/regions turneringer anvendes nedennævnte boldstørrelser, hvor intet andet er anført:

Boldstr. Omkreds Vægt Aldersgrupper
Str. 3 58-60 cm 425-475 g Herresenior/U-18 + U-16 drenge
Str. 2 54-56 cm 325-375 g Damesenior/U-18 + U-16 piger/U-14 drenge
Str. 1½ 52-54 cm 320-350 g U-14 piger
Str. 1 50-52 cm 290-330 g U-12 drenge
Str. 0 – læder 46-49 cm 225-300 g U-12 piger + U-9/U-10 begge køn
Str. 0 – gummi 46-49 cm 225-300 g U-6 – U-8 begge køn

3 Undtagelser

3.1 I alle ungdomsrækker gælder disse 2 særregler:
a. Det er ikke tilladt med mandsopdækning **
b. Udskiftning er kun tilladt, når holdet er i boldbesiddelse – undtaget er dog målmanden.**

9.10
Det påhviler den holdansvarlige før kampen at underrette dommeren om dobbeltrolle (spiller/official) samt oplyse spillernummer og navn.

9.11
Hvis en dommer diskvalificerer en spiller eller en official for andet end en 3. gangs udvisning, skal han inden 48 timer (via HåndOffice) fremsende en indberetning, der alene tilgår den administrative turneringsledelse, der træffer afgørelse vedrørende de indberettede forhold efter nedenstående bestemmelser.

Indberetning for forseelse begået før kampen, i halvlegen eller efter kampen skal mundtligt meddeles den holdansvarlige.

9.16

Mener en official for et hold, at dommeren eller en official under en kamp har anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter, at den pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den eventuelle fejl er begået, og sekretæren skal på dette tidspunkt notere protesten.

Det i 1. afsnit omtalte krav indebærer følgende:

Protester forårsaget af hændelser, eller mangel herpå, under spillet nedlægges af en holdofficial over for sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden for første gang er ude af spil. Er spillet herefter genoptaget, har parterne accepteret det passerede. Dommerne noterer sig tidspunkt for protestens nedlæggelse på scoringskort eller lignende til brug for eventuel sagsbehandling.

Mener en forening, at en protest skal forfølges, skal dette ske skriftlig via HåndOffice, så den er administrerende forbund/region i hænde senest 72 timer efter kampen. Når protesten fremsendes via HåndOffice afsendes automatisk en kopi til foreningens postmodtager. Hvis protesten ikke imødekommes, faktureres foreningen protestgebyret.

En protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt.

10.3

Før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt til det ansatte kamptidspunkt.

Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen, kan spillerens navn slettes på det elektroniske holdkort, indtil 12 timer efter ansatte spilletidspunkt.

En spiller som ikke fremgår af det elektroniske holdkort inden tidsfristens udløb, betragtes som ulovlig spiller, jf. stk. 9.2.

Et holdkort, der ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt, kan medføre en bøde iht. bøderegulativet.

10.5 Hilsepligt

I alle rækker gælder en hilsepligt, hvor spillerne efter nærmere fremsendte retningslinjer siger hinanden tak for kampen. Diskvalificerede spillere er ikke tvunget til at deltage i hilsepligten. Ligeledes er skadede spillere ikke tvunget til at deltage i hilsepligten.

Ved manglende deltagelse i denne hilsepligt af flere end 2 spillere, betragtes dette som usportslig optræden af foreningen som kan idømmes en bøde iht. bøderegulativet.

Såfremt der sker indberetning af usportslig opførsel eller manglende deltagelse i denne hilsepligt, kan foreningen idømmes en advarsel eller bøde jf. gebyrlisten

Arrangørforpligtelser
10.6 Særlige krav til arrangerende forening
a. Den i turneringsprogrammet først nævnte forening er kampens arrangør.
b. Den arrangerende forening skal stille med øvede kompetente personer som kampens tidtager og sekretær, med mindre denne på forhånd er udpeget af DHF/distriktsforbund/region.
c.
Det er den arrangerende forenings ansvar, at spillepladsen er klar til det fastsatte kamptidspunkt. Dette inkl. udskiftningsområde, coachingfri zone, bag ved målene og langs banens sider.

Det er arrangørforeningens ansvar at sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er til stede i hallen.

d.
Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks og senest 15 minutter efter vedkommende kamps afslutning at indtaste resultatet.

10.17
Hvis en kamp, der enten efter normal spilletid eller efter det i propositionerne herfor foreskrevne antal forlængelser fortsat er uafgjort, skal finde sin endelige afgørelse ved straffekast, gælder følgende retningslinjer for gennemførelsen af straffekastkonkurrencen:
a. Forud for straffekastkonkurrencen udpeger hvert holds holdansvarlige skriftligt ved angivelse af rygnumre fem spillere, der skal være spilleberettigede ved den foranliggende kamps afslutning. De to holds udpegede spillere udfører på skift mellem holdene hver et straffekast. På det enkelte hold kan kasternes rækkefølge vælges frit.
b. De anvendte målvogtere kan vælges frit og udskiftes efter behag. Målvogtere kan benyttes som kastere, og kastere kan benyttes som målvogtere.
c. Dommerne afgør på hvilket mål, der skal kastes. Det hold, der skal lægge ud, findes ved lodtrækning.
d. Hvis der efter fem kast til hvert hold stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes med nye straffekast, idet der igen udpeges fem spillere som kastere på hvert hold, enten med de samme spillere eller med udskiftning af fra en til alle fem spillere i forhold til den første liste. Det modsatte hold kaster først, og der fortsættes indtil en afgørelse foreligger. En afgørelse er opnået, når der efter lige mange kast til hvert hold foreligger en målforskel mellem holdene. Hvis der efter de fem kast stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes på samme måde, indtil en afgørelse foreligger. For hver fem kast kan kasterne efter anmeldelse herom udbyttes.
e. Udviste eller diskvalificerede spillere må ikke deltage i straffekastkonkurrencen.
f. Væsentlige forseelser under straffekastkonkurrencen skal i alle tilfælde straffes med en diskvalifikation. Ved en diskvalifikation eller hvis en spiller skades, skal der udpeges en anden spilleberettiget spiller i stedet.
g. Under udførelsen af det enkelte straffekast må kun kasteren, den til kastet udpegede målvogter og de to dommere opholde sig på den banehalvdel, hvor straffekastene udføres.

Bemærkninger til Dansk Håndbold Forbund´s Turneringsreglement for øvrige rækker

Formålet med ”Bemærkninger til ”Dansk Håndbold Forbunds Turneringsreglement for øvrige rækker”” er at forklare udvalget stykker ud fra såvel intentionen med det skrevne ord, som ud fra den praksis, der måtte være på området. Der er derfor tale om et dynamisk dokument, der kan og skal ændre sig over tid.

1.5 a. At anvende maksimalt 12 spillere på et hold. Se dog særregler for U-6 til og med U-10

For U-6 til og med U-10 gælder følgende særregler – med mindre, der spilles efter andet koncept i et aktuelt stævne:

Det er tilladt at benytte pigespillere på drengehold.

Der spilles efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:

  • Der spilles med nedsænket overligger
  • Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
  • Det er ikke tilladt for målvogteren at overskride midterlinien, ej heller at skyde straffekast
  • Der må maksimalt benyttes 9 spillere pr. kamp

Der spilles med bold str. 0 af læder.

1.5 b. At have holdofficials trøjer, der kan være i konflikt med modstanderholdets markspillere

Bem. til 1.5.b:

Det er tilladt for holdofficials at være iklædt beklædning, der i farvevalg er lig modstanderholdets spillere. Der kan ikke stilles krav om brug af anden farve eller overtræksbeklædning.

1.5 c. Umiddelbart at deltage i spillet igen efter modtagelse af behandling på banen

Bem. til 1.5.c:

Der er ikke krav om, at en skadet spiller, der har modtaget behandling på banen for en skade, efterfølgende skal sidde på bænken i 3 angreb.

1.5 d. Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af tørklæde/pandebeskyttelse eller hjelm (sidstnævnte gælder kun for målvogtere). For samtlige kategorier gælder særlige forholdsregler for udformning. Se DHF´s hjemmeside. Bemærk: Indtil andet vedtages, må markspillere uden forudgående dispensation, spille med pandebeskyttelse, ligesom målvogtere uden forudgående dispensation, må spille med enten pandebeskyttelse eller hjelm

Bem. til 1.5.d:

Der skal ikke indhentes forudgående dispensation, men det er kun produkter fra ”positivlisten” på DHF’s hjemmeside, der må anvendes. Der henvises til DHF-brev med følgende journalnummer: Brøndby den 9. august 2016 Journal nr. 1491-16-FS

1.5 f.
For seniorspillere samt spillere i ungdomsrækkerne uden dispensation at benytte næseskinne og knæskinne. Der må ikke være skarpe kanter, der kan være til fare for med – og modspillere. Dommerne træffer den endelige afgørelse på stedet om hvorvidt udstyret er i forsvarligt stand

Bem. til 1.5.f:

Uagtet producent, skal forhold omkring skarpe kanter være overholdt, ligesom det skal understreges, at det stadig er dommerne, der træffer den endelige afgørelse på stedet.
1.5 g. At alle spillere, der fungerer som målmænd på samme hold, ikke skal bære ens trøjefarve

Bem. til 1.5.g:

Der er i reglementets dækningsområde ikke krav om, at spillere, der agerer som målmand skal være iklædt beklædning med ens trøjefarve. Ligeledes skal en markspiller på mål alene have en farve på, der ikke er lig med egne markspillere og modstanderholdets markspillere. Dog skal nummer på trøje være i overensstemmelse med spillerens nummer på holdkortet.

1.5 h. Alle holdofficials at nedlægge protest

Bem. til 1.5.h:

Der er ikke krav om, at det skal være den ansvarlige holdleder. Der er alene krav om, at det skal være en af indtil 4 på holdkortet anførte holdofficials.

1.5 i.
Alle spilletrøjer skal som minimum bære rygnummer nummereret fra 1-99 og samme nummer må ikke optræde hos mere end en spiller på holdkortet.

Reglen om nummer på forsiden af spilletrøjen, gælder kun for 2. og 3. division senior og U-16 og U-18 1. division før ombrydning/U-16 og U-18 ungdomsligaer efter ombrydning

Bem. til 1.5.i:

Krav om rygnummer er gældende i alle rækker i reglementets dækningsområde. Med hensyn til størrelse og placering – se ”Spillereglerne § 4.8”.

Der skal være overensstemmelse mellem trøjenummer og spillerens nummer på holdkortet.

1.5 j. At anvende sort trøjefarve – den sorte trøjefarve er forbeholdt dommerne

Bem. til 1.5 j.

Dette gælder også målmanden.

1.5 k. At bruge en ekstra markspiller på banen, uden anvendelse af målmandstrøje

Bem. til 1.5.k:

Der skal altid være en målmand på banen. Med hensyn til trøjefarve for målmanden – se 1.5.g.

1.5 m. Alle diskvalifikationer (dog ikke for 3. gangs udvisning) skal altid indberettes

Bem. til 1.5.m:

Dette gælder alle diskvalifikationer fra 2. division senior og nedefter. Der gøres ikke brug af et blåt kort til at synliggøre dette.

1.6 I turneringen er det et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er tilladt på spillestedet.

Bem. til 1.6:

Turneringskampe, hvor harpiks er tilladt, kan ikke afvikles på et spillested, hvor brug af afsmittelige klæbemidler (harpiks) ikke er tilladt.

1.8 Alle kampe, hvorfra der kræves udfyldelse af elektronisk holdkort, betegnes som anmeldelsespligtige kampe

Bem. til 1.8:

Anmeldelsespligtige kampe indgår i forbindelse med afsoning af karantæne. Karantæne ikendt i turneringskamp, kan alene afvikles i turneringskamp. Karantæne ikendt i en pokalkamp, kan afvikles i næstfølgende anmeldelsespligtige kamp uanset om det er en pokal- eller turneringskamp.

2.4 I U-6 til og med U-16 kan turneringen udskrives i drenge- og pigerækker samt i rækker for blandede hold. Det er til og med U-14/U-16 næst-øverste række tilladt at benytte pigespillere på drengehold, men ikke omvendt.

Bem. til 2.4:

Det er ikke tilladt at benytte pigespillere på drengehold i U-14 1. division og U-16 1. division før ombrydning og U-16 Liga efter ombrydning.

Det er ikke tilladt med pigespillere på drengehold og omvendt i U-18.

3.1 a. Det er ikke tilladt med mandsopdækning

Bem. til 3.1.a:

Det er ikke tilladt at anvende mandsopdækning. Hvis der anvendes mandsopdækning, skal holdofficial ”A” idømmes en udvisning.

Spillet genoptages derpå med frikast fra midten af spillepladsen.

3.1 b. Udskiftning er kun tilladt, når holdet er i boldbesiddelse – undtaget er dog målmanden

Bem. til 3.1.b:

Det er kun tilladt at foretage udskiftning, mens holdet er i boldbesiddelse. Ved udskiftning, hvor holdet ikke er i boldbesiddelse, skal der idømmes en udvisning som alm. ved fejlagtig udskiftning.

Selvom holdet ikke er i boldbesiddelse, er udskiftning tilladt under disse forhold:
– Under time-out med egen skadet spiller.

Under team-time-out – gælder dog kun ungdomsligaerne.
Målmand kan frit udskiftes under hele kampen.