Vedtægter

Vedtægter for Sønderjydsk Håndbolddommerklub

§1
Foreningens navn er Sønderjydsk Håndbolddommerklub
Foreningen er en fusion af Haderslev Håndbolddommerklub, stiftet den 2. marts 1953 og Aabenraa Håndbolddommerklub, stiftet den 1. oktober 1955.

§2
Foreningens formål er at skabe samarbejde mellem klubbens dommere til højnelse af dommerstandarden. Desuden at udbrede kendskabet til håndboldspillets regler ved at afvikle kurser, foredrag og diskussionsmøder. Endelig er det håndbolddommerklubbens mål at styrke samarbejdet med andre idræts- og håndboldorganisationer.

§3
Som medlem kan optages enhver, der har eller har haft et gyldigt dommerkort. Som passivt medlem kan enhver optages, som er interesseret i dommerklubbens virke. Bestyrelsen kan give et medlem karantæne, hvis det finder det tvingende nødvendigt. Det kan for eksempel være som følge af grov usportslig optræden, eller kontingentrestance. Bestyrelsen kan på næste generalforsamling indstille medlemmet til eksklusion under punktet ”indkomne forslag”. Generalforsamlingens beslutning om en eventuel eksklusion af et medlem kræver tilslutning fra minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Indtil generalforsamlingens afgørelse foreligger, opretholdes bestyrelsens beslutning.

§4
Foreningens bestyrelse/medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§5
Foreningens daglige drift ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.
Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, efter følgende valgmodel.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, på de øvrige poster konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen, eller på førstkommende bestyrelsesmøde herefter og meddeler dette på klubbens hjemmeside.

Stk. 1: Ved formandens forfald, indtræder næstformanden som konstitueret formand, gældende til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Hvis næstformanden skal overtage formandens plads (se ovenfor stk. 1), eller hvis et andet bestyrelsesmedlem, for eksempel på grund af fraflytning udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten i dennes sted, og bestyrelsen konstituerer sig. Den indtrådte suppleant deltager i perioden, der svarer til valgmodellen. Valgbare er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog er passive medlemmer ikke valgbare.

§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i april måned og der indkaldes skriftligt via mail mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dem der ikke har mail, indkaldes pr. brev med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved hjælp af fuldmagt og passive medlemmer har ikke stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Alle sager afgøres ved simpelt flertal (mindst ’en mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer), dog kræver vedtægtsændringer og bekræftelse af bestyrelsens indstilling til eksklusion af et medlem minimum 2/3 af de fremmødtes stemmer. Afstemninger er normalt mundtlige, men skal, hvis en af de stemmeberettigede ønsker det, udføres skriftligt. Foreningens sekretær fører protokol over de vedtagne beslutninger.
§7 Valgbar som bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor og revisorsuppleant er alle stemmeberettigede eller medlemmer, der har givet skriftligt tilsagn. Forslag til valg afgives mundtligt. Ved stemmelighed foretages bundet omvalg mellem de foreslåede, der har fået flest stemmer. Hvis omvalget også slutter med stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

§8
Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
5. Beretning fra område 3’s udviklingsansvarlig
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg i henhold til §5
8. Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen, eller ¼ af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom. Af dette krav skal det tydeligt fremgå, hvilken dagsorden den ekstraordinære generalforsamling skal have. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling

§10 Referat fra generalforsamlingen indføres i foreningens protokol. Beretningerne fra formanden, kassereren, og den udviklingsansvarlige, skal foreligge sekretæren i skriftlig form.

§11
Foreningens regnskabsår går fra den 1. April til den 31. Marts. Regnskabet skal udfærdiges efter de almindelige regler, og forelægges bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, i revideret stand. Regnskabet skal revideres af revisorerne og forelægges skriftligt på generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves ’en gang årligt.  Kassereren er forpligtet til jævnligt og mindst 3 gange årligt på et bestyrelsesmøde, at informere bestyrelsen om foreningens økonomiske situation.

§12
Bestyrelsen er ansvarlig i forhold til generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen indstiller en uddannelsesansvarlig til dommerudvalget. Disse kan, når han/hun er blevet udpeget, deltage i bestyrelsesmøderne uden at have stemmeret, med mindre vedkommende på generalforsamlingen er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Sekretæren fører mødereferat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives på næste bestyrelsesmøde af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§13
Den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges til at udnævne æresmedlemmer af Sønderjydsk Håndbolddommerklub. Som æresmedlem kan udnævnes et medlem med årelangt medlemskab af foreningen, som har gjort en usædvanlig indsats for dommerstanden og for foreningen. Et æresmedlem har livslangt kontingentfrit medlemskab af dommerklubben.

§14
Det er tilladt, vederlagsfrit at dømme for sin egen håndboldforening. Andre kampe skal meddeles den påsætningsansvarlige. Overtrædelse kan medføre karantæne.

§15 Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger har stemt for opløsning. De 2 generalforsamlinger skal indkaldes med det ordinære varsel, med dagsorden, og med højest 6 ugers mellemrum.

§16 Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens formue JHF Kreds 8´s ungdomsarbejde

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. April 2000.

Formand                            Dirigent
Torben Nielsen                Asger Schmidt

Ændret april 2009 på generalforsamlingen

Ændret den 16. april 2012 på generalforsamlingen (§ 8)

Ændret den 25.april 2016 på generalforsamlingen (§10 og §12)

Ændret den 24. april 2017 på generalforsamlingen (§ 5)

Ændret den 23. april 2018 på generalforsamlingen (§ 16)

Ændret den 29. april 2019 på generalforsamlingen (§ 11)